Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

2013.09.01
Házirend
 
Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagintézménye
4273 Hajdúbagos, Iskola 18. Tel./fax: 52-374-066
OM-azonosító: 031154
 
I.
Általános rendelkezések
 
A házirend előírásait meghatározó jogi szabályozás
A házirend formai és tartalmi követelményeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI.8.) MKM, a 243/2003 (XII.17.) Kormányrendelet és a 30/2004. (X.28) OM rendelet határozza meg.
A házirend módosítását a diákönkormányzat, az iskolaszék, a nevelőtestület bármely tagja évente egy alkalommal kérheti. Kérelmét, észrevételét illetve javaslatát írásban kell közölnie az iskola vezetőjével.
 
A házirend hatálya
Házirendünk érvényes az iskola teljes területén (beleértve a tornatermet és udvarát is), az iskola által szervezett rendezvények területén (az oda- és visszavonulás alatt), illetve a nem az iskola által szervezett, de a pedagógiai programunk végrehajtásához kapcsolódó rendezvény területén. Rendelkezései az iskola tanulóira, pedagógusaira, dolgozóira, bizonyos vonatkozásban a szülőkre is kiterjednek. A teljes tanévre (beleértve a szüneteket is) érvényes az iskola területén való tartózkodás időtartamára.
Előző házirendünk a módosított házirend hatályba lépéséig van érvényben. Az új házirendünk a fenntartó jóváhagyását követő 5. nap után a kihirdetést követően lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 
Nyilvánosság
A tanulók jogairól és kötelességeiről a könyvtárban elhelyezett (falra kifüggesztett) házirendünkből, pedagógiai programunkból, a szervezeti és működési szabályzatunkból, közlönyökből, ismeretterjesztő kiadványokból lehet tájékozódni. Itt található meg az Alkotmány, a Gyermekjogi Egyezmény, a közoktatási törvény.
A Házirend tartalmáról év elején az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat (pl. osztályfőnöki órán), a szülőket szülői értekezleteken.
Tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, a tagintézmény vezetőjéhez, helyetteséhez, a diákönkormányzat segítőjéhez, osztályfőnökéhez.
 
II.
A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok, módszerek, eljárások
 
A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje
Tanulói jogviszonyt létesít az iskola azzal a tanulóval, aki bejelentett hajdúbagosi lakcímmel rendelkezik. Ennek hiányában a felvételről az intézmény vezetője dönt.
 
A tanulók nagyobb csoportjának meghatározása
A tanulók nagyobb csoportját a mindenkori tanulólétszám 50%-a + 1 fő képezi. Az iskolában a tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre. Az iskolai diákönkormányzatban választó és választható minden tanuló. Közösségeik tisztségviselőit, programját maguk választják, akik képviselik érdekeiket. Önállóan dönthetnek a diákönkormányzat rendelkezésére álló pénz felhasználásáról.
 
Diákkörök létrehozásának rendje
A tanulók érdeklődésük alapján diákköröket hozhatnak létre, amelyeknek minimális létszáma 10 fő. Ezek tevékenységi köre segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Létrehozását a diákkör vezetője jelentse be az intézmény vezetőjének, aki engedélyezés után helyiséget, eszközöket bocsát a diákkör részére, az éves költségvetés figyelembe vételével dönt a diákkör anyagi támogatásáról.

A kérdezési, a véleménynyilvánítási, az érdemi válaszhoz való jog gyakorlásának rendje, jogorvoslat

 Amennyiben az mások munkáját, tanulását nem zavarja, a tanulók személyüket és tanulmányaikat illetően kérdéseket tehetnek fel nevelőiknek, az intézmény vezetőjének, javaslatot fogalmazhatnak meg, tájékoztatást kérhetnek. A kérdésekre, felvetésekre 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.

A tanulók az intézmény vezetőjétől írásban kérhetnek felvilágosítást arról, hogy az iskola - mint adatkezelő szerv – milyen adatokat tart nyilván róluk, azok biztonságosan kezeltek-e. Minden tanuló és szülei az osztályfőnök, szaktanár közreműködésével betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről.
Véleményt nyilváníthatnak társaikról, nevelőikről, azok munkájáról, az iskoláról, annak működéséről, az osztály és iskola közösségét érintő kérdésekről, ezekre javaslatot tehetnek, sérelmeikre orvoslást kérhetnek, de ezt úgy, hogy másokat nem sérthetnek meg vele.
A tanulók kérhetik, hogy az adottságaiknak, képességeiknek jobban megfelelő számonkérési módszerek szerint adhassanak bizonyságot tudásukról. Érdemjegyeiket és ennek alapján a félévi és év végi osztályzataikat az iskola pedagógiai programja által szabályozott módon kapják meg. Amennyiben ettől eltérést tapasztalnak, joguk van a szaktanár, az osztályfőnök, a tagintézmény-vezető, az igazgató tudomására hozni.
Egy napon maximálisan két témazáró dolgozat íratása engedélyezett iskolánkban, amelynek megírásáról legalább két nappal előtte tájékoztatást kell kapniuk az érintetteknek. A megírt témazárókat, dolgozatokat két tanítási héten belül kijavítva, értékelve kell visszakapniuk. Ha ettől eltérést tapasztalnak, jelezzék szaktanáraik felé, s szabadon eldönthetik, hogy kérik-e a dolgozatra kapott érdemjegy beszámítását. Amennyiben a tanulók és szülők úgy vélik, hogy év végén a tanulók nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett törzsanyag és osztályozási elveknek megfelelő osztályzatot kapták, lehetőségük van, hogy írásban kérjék érdemjegyeik felülvizsgálatát, vagy független vizsgabizottság előtt bizonyíthassák felkészültségüket.
Ha a tanulók saját érdekeiket nem tudják megfelelően képviselni, ha kérdéseikre, problémáik megoldására nem kaptak érdemi választ, jogorvoslati jogukkal élhetnek: segítséget kérhetnek a gyermek- és ifjúsági felelőstől, a diákönkormányzattól vagy iskolán kívüli más felnőttől is.
Tiszteletben tartjuk az iskola használóinak levelezéshez való jogát. Névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeiket az iskola vezetőjétől vehetik át. A küldemény érkezéséről ő tájékoztatja az érintetteket.
 
Diákközgyűlés
Intézményünkben évente egyszer diákközgyűlést szervezünk a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Ezen a fórumon a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A fórum tapasztalatai és állásfoglalása alapján kerülhet sor a Házirend módosítására, a hiányosságok pótlására, a jogsértések orvoslására.
 
Iskolai médiák
Faliújságot, iskolarádiót működtetünk a diákönkormányzat közreműködésével, amely az iskola diák-önkormányzatának tájékoztatási rendszere is egyben. Ezek felelős vezetőjét, munkatársait a tanulók választhatják meg, akinek kinevezésében a diák-önkormányzatot segítő felnőttnek egyetértési joga van. Az iskola biztosítja ezek működéséhez a megfelelő felszereléseket, berendezéseket, a diákönkormányzat rendelkezésére álló költségvetésből a kiadásokat. Az iskolarádió eszközeiért, felszereléseiért annak kezelői anyagi felelősséggel tartoznak. Aki a működtetés során jogellenességet tapasztal, forduljon az intézmény vezetőjéhez.
 
Egy tanítás nélküli munkanap
A diákönkormányzat önállóan dönthet egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról, programjáról. A program költségeit a diákönkormányzat viseli a mindenkori éves költségvetéséből. A diákönkormányzat segítője köteles a nevelőtestületet két héttel tájékoztatni a nap programjáról, felkérni a pedagógusokat a szervezésre, lebonyolításra, megszervezni a létesítmény- és eszközhasználatot. A nevelőtestület ezen a megbeszélésen nyilvánít véleményt a tervezett programról, teszi meg észrevételeit. A DÖK által szervezett versenyek anyagi kiadásait a DÖK finanszírozza.
 
Tájékoztatás a taneszközökről
A következő tanévben használatos tankönyvekről és egyéb taneszközökről a félévi szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket.
 
Tantárgyválasztásra, a tanórán kívüli tevékenységekre, napközis foglalkozásválasztásra való jelentkezés és felvétel
Idegen nyelvek közül angolt tanítunk 4-8. osztályban. 7. és 8. évfolyamban emelt szinten, heti 5 órában. Cserére vagy másik nyelv tanulására nincs lehetőség tanórai keretben.
A szakkörök munkájában a szülői beleegyező nyilatkozat alapján érdeklődésük szerint vehetnek részt. A szakkör választása önkéntes, de legalább egy fél évre történik. A hiányzást a tanórákhoz hasonló módon kell igazolni. A részvételt és a kilépést is írásban kell kérni.
A felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel a szülői beleegyező nyilatkozat alapján kötelező. A hiányzást a tanórákhoz hasonló módon kell igazolni.
Nyolcadik osztályban középfokú továbbtanulásra előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók, amelyet az iskola vezetése szervez meg a mindenkori költségvetés függvényében. Ezen a részvétel térítésmentes és nem kötelező.
Ha a tanulónak hiányoznak valamely tantárgy tanulásához az alapvető képességei, a tantárgy tanulása vagy értékelése alóli részleges vagy teljes felmentés csak megfelelő szakvélemény alapján történhet. Szülő kérésére magántanulóként is teljesíthető a tankötelezettség, amennyiben biztosítva vannak a feltételek a tanuláshoz. Ebben az esetben nem kell részt venni a kötelező tanórai foglalkozásokon, de a tanuló köteles számot adni a tananyag elsajátításáról.
A napközibe való jelentkezés igényeinek előzetes felmérése a tanévnyitó napján történik meg a tanulók bejelentése alapján. A tanulók ekkor írásbeli nyilatkozatot kapnak, amelyet a szülő által leigazolva kell visszahozniuk. A szülők írásban jelezzék, hogy gyermekük csak ebédel, ill. napközis vagy tanulószobás kíván lenni, mivel a gyermekek hollétének pontos ismerete közös szülői-nevelői felelősség. A napközi otthon a szorgalmi időben működik. A maximális csoportlétszám túllépésének lehetősége esetén a tagintézmény-vezető, az osztályfőnök, napközis nevelő és a gyermekvédelmi felelős dönt a felvételről úgy, hogy előnyt élvez a szociálisan és a tanulási képességek terén hátrányos tanuló.
A tanulók számára a tanítási szünetekben is biztosított az ellátás, ha ezt a szülők kérik (a felmérőlapokat az iskola küldi ki). A délelőtti nevelői felügyeletet, étkezést abban az esetben szervezi meg az iskola, ha a jelentkező tanulók száma eléri a 15 főt.
 
Ingyenes, kedvezményes, költségtérítéses szolgáltatások igénybe vétele
Kérhető és a család anyagi helyzetétől függően megkapható a tankönyvsegély, mely megteremti a lehetőséget az iskolai tanuláshoz. Az igényeket a tankönyvfelelős gyűjti össze, a rangsorolást a nevelőtestület teszi meg, majd írásban közli az érintettekkel. A könyvtár állományába vett tartós tankönyveket a rászoruló tanulók egy tanévre kikölcsönözhetik, év végén pedig kötelesek visszaszolgáltatni. Amennyiben a kölcsönzött könyvek nem használhatóak újra vagy nincsenek meg, a tankönyv árát a szülő köteles megtéríteni.
Tanulóink részt vehetnek az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezhetik osztályfőnöküknél, a diákönkormányzat vezetőjénél. Az iskola az általa meghirdetett versenyek finanszírozását saját költségvetésből oldja meg (a tanulók számára ezek térítésmentesek), de az éves költségvetés függvényében az egyéni vagy csoportos levelezős versenyek is támogathatók.
Napközis, menzás tanulóink kétszeri étkezést kapnak. A hatályos törvényeket és a családok szociális helyzetét figyelembe véve van megállapítva a térítési díj. Térítésmentességet, részletfizetési kedvezményt, fizetési kötelezettség halasztását a hatályos törvények figyelembe vételével az önkormányzat szociális bizottsága javaslatára a képviselőtestület adhat.
 
Egészségügyi felügyelet és ellátás
Az iskola gondoskodik az iskolaorvos, az iskola-fogorvos, a védőnő által, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek a tanulók. Megszervezi a szűrővizsgálatokat, részt vesz a megelőzésben, gyógyításban, évente kétszer felméri a teljesítőképességeket. A szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező.
Nem megfelelő testi, szellemi adottságok esetén igénybe vehetők a különböző pedagógiai, pszichológiai, orvosi szakszolgálatok (logopédia, nevelési tanácsadó, sportorvos, gyógytestnevelés, stb.), azok fejlesztő, felzárkóztató, gyógyító szolgáltatásai.
Szociális és egyéb problémák megoldásához munkanapokon igénybe vehető az iskola gyermekvédelmi szolgálatának segítsége.
 
Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlása
A tanulót nem érheti hátrány etnikai, nemzetiségi, vallási hovatartozása, lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézetei miatt. A szülők írásbeli kérésére egyház által szervezett választható hit- és vallásoktatásban részesülhetnek tanulóink. Ehhez a hitoktatót az egyház, a helyiséget, az adminisztrációs eszközök egy részét az iskola biztosítja.
 
Diáksport
Az iskola minden tanulója a Sinay Miklós Diáksportkör önkéntes tagja lehet. Részt vehet a sportkör által szervezett és lebonyolított házi versenyeken, sportnapokon, játékdélutánokon, a sportkör benevezésétől függően a magasabb szintű felmenő versenyeken. Térítésmentesen és rendeltetésszerűen használhatják szorgalmi időben a sportkör létesítményeit, sporteszközeit és játékait.
 
Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés
Iskolánkban a diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon működik, az ott lefektetett rendszerességgel ülésezik. A felvetődött problémákat a szervezet vezetője közvetíti a nevelőtestület felé. A nevelőtestület a rendszeres vagy rendkívüli ülésén foglalkozik a felmerült problémákkal, fogad el cselekvési programot a megoldás érdekében, tájékoztatja az érdekképviseleti szervek vezetőit.
Támogatjuk a diák-önkormányzati tisztségviselők képzését, gyakorlati munkáját. Felhívjuk a figyelmet a civil szervezetek által szervezett gyermekjogi előadásokra is.
 
 
III.
 
A tanulói kötelességek teljesítésének szabályai, módszerei, eljárásai
 
Tanulmányi kötelezettségek
A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeknek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. Legyen jelen az írásbeli számonkéréseken, a dolgozatokat megírja. Annak a tanulónak, aki témazáró dolgozatait nem írta meg, más alkalommal lehetőséget adunk azok pótlására. Aki az írásbeli dolgozat, számonkérés alatt meg nem engedett segédeszközt használ, dolgozatát a szaktanár elégtelenre minősíti.
 
Vagyonvédelem, kártérítési felelősség
Az iskola berendezéseire, felszereléseire, saját magunk és mások személyi tulajdonára kötelességünk vigyázni. Ha bárki szándékosan kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
Az intézménynek nem kell megtéríteni a kárt a tanuló számára, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis behozta azt.
A tanulónak okozott kárigényeket írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjénél, amiben meg kell jelölni a káresemény idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét.
Az iskola területén talált tárgyakat a nevelői szobában kell leadni. A nevelők segítenek megkeresni azok tulajdonosát.
Elektromos berendezést tanuló csak engedéllyel használhat. Tűzriadó és bombariadó esetén az előre ismertetett Kiürítési terv szerint kell kivonulni az épületből.
Tilos az iskolába hozni bármilyen gyulladást okozó tárgyat! Aki tüzet észlel, azonnal jelentse az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának!
 
A tanulók jutalmazásának elvei, formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. A jutalmak odaítéléséről az osztályfőnök, a diákönkormányzat vezetője, illetve a nevelőtestület dönt. Az intézmény szaktanári dicsérettel jutalmazza a körzeti versenyek I-III. helyezetteit, igazgatói dicsérettel a megyei szintű versenyek 1-6. helyezetteit, nevelőtestületi dicsérettel az országos verseny 1-10. helyezetteit. Ezek a tanulók tárgyjutalmat is kaphatnak. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösségek csoportos jutalomban részesülhetnek.
 
Iskolánkban elismerésként a következő egyéni írásos dicséretek adhatók: tanulóközösségi, szaktanári, napközi vezetői, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezeket a tanulókat a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazzuk. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka stb.), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki osztálya, iskolája hírnevét kiemelkedő teljesítményével növelte. Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki 2 évig példamutató kötelességteljesítést, kiváló tanulmányi eredményt, segítőkész magatartást tanúsított.
Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, színház-, mozi- vagy kiállítás-látogatás stb.
Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök írásban terjeszti elő a tanulót a tagintézmény-vezetőnél (a tanulóközösség, a szaktanárok, a napközi vezető javaslata alapján). A jutalmazást a nevelőtestület dönti el az osztályozóértekezleten.
 
A tanulók fegyelmezésének elvei, tiltott magatartási formák
A tanulóknak joga, hogy ellenük kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak. Mások viselkedése, magatartása miatt őket hátrány nem érheti.
A társakkal, felnőttekkel udvariasan viselkedjünk. Tartsuk tiszteletben mások emberi méltóságát: tilos mások kigúnyolása, megalázása, a verekedés, valótlan állítások terjesztése róla. Védjük saját magunk és társaink testi épségét, egészségét.
 
Minden napközibe járónak és tanulószobásnak joga van a felügyelet melletti zavartalan, csendes tanuláshoz. Magatartásukkal ebben mások nem akadályozhatják, nem zavarhatják. Aki megsérti mások ehhez való jogát, sem napközis, sem tanulószobás nem lehet.
Aki tanulói jogviszonyával kapcsolatos kötelességeit gondatlanul megsérti, fegyelmező intézkedésben, ha szándékosan és súlyosan szegi meg, vagy sorozatosan nem teljesíti, durva magatartásával társai vagy saját maga testi épségét, egészségét veszélyezteti, fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmi büntetést fegyelmi tárgyalás után írásban kapja a nevelőtestülettől, amennyiben kötelességszegése hitelt érdemlően bebizonyosodott. A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók, mely nem lehet megtorló, megalázó jellegű illetve testi fenyítés. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola nevelőtestülete dönt.
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.
A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók:
  • szaktanári figyelmeztetés (a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt); ügyeletes tanári (a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt); napközis nevelői figyelmeztetés (a napközis ill. tanulószobai időszakban tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség megszegése miatt, indokolatlan távozás miatt);
  • osztályfőnöki figyelmeztetés (a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt);
  • osztályfőnöki intés; (a házirend szándékos, durva megsértése)
  • osztályfőnöki megrovás (ha már van alacsonyabb szintű fegyelmező intézkedés, és a tanuló újra fegyelmező intézkedést magával vonó magatartást tanúsít);
  • igazgatói figyelmeztetés;
  • igazgatói intés;
  • igazgatói megrovás;
  • tantestületi figyelmeztetés;
  • tantestületi intés;
  • tantestületi megrovás.
 A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa tehet javaslatot. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba foglaljuk, a szülő tudomására hozzuk, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába bejegyezzük.
 
A hetesek kötelességei
A tanítás megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában, és kötelesek feladatukat az utasítások és legjobb tudásuk szerint elvégezni. Kiválasztásuk az osztályon belül hagyományos módon történik (névsor szerint párosával). Megbízatásuk hétfő reggel kezdődik és pénteken tanítás után ér véget. Amennyiben egyik vagy mindkét hetes hiányzik, az osztálynak figyelmeztetés nélkül kötelessége új heteseket választani.
A hetesek gondoskodnak a tanári asztal, szék és tábla nap közbeni tisztaságáról, krétáról, a terem szellőztetéséről. Jelentik az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók személyét.
Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell a nevelői szobában.
 
IV.
Az iskolai munkarend
Tanórák, óraközi szünetek rendje
A tanítás kezdete minden reggel 8 óra, befejezése az órarendtől függően 1140 és 1330 között van. A munka zavartalansága érdekében szükséges, hogy a tanítás megkezdése előtt 15 perccel jelenjenek meg a tanulók az iskolában, de 730 előtt tilos az iskolában tartózkodni. A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünettel, kivéve a 2. szünetet, ami 20 perces. Az órák vége előtt 5 perccel a jelzőcsengő és az óra végét jelző hosszú csengő a tanárokat figyelmezteti az óra befejezésére.
Csengetési rend:              730   ----755
                                       800   ----845
                                       855   ----940
                                     1000 ---1045
                                     1055 ---1140
                                     1150 ---1235
                                     1245 ---1330
                                     1400 ---1600
Az előbbi csengetési rendtől az első osztály indokoltan eltérhet.
A tanórákon a szaktanárok, szünetben az ügyeletes nevelők, napköziben, tanulószobán a napközis nevelők gondoskodnak a tanulókról. Problémáikkal bizalommal fordulhatnak hozzájuk. A tanulási idő védettségét az iskolavezetés biztosítja. Ha tanulási idő alatt van távol, az otthoni felkészülés a tanuló kötelessége.
A tanítás ideje alatt az iskolát csak a következő órát tartó szaktanári, napközis nevelői engedéllyel hagyhatják el a tanulók. Részt kell venniük az iskolai tanórákon, kötelező foglalkozásokon, felzárkóztató foglalkozásokon. Azon fegyelmezett magatartást kell tanúsítani, pontos felkészüléssel kell biztosítani munkarendjét.
A tájékoztató füzetet a tanulók minden nap, minden órára hozzák magukkal, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni! A nevelők által tett bejegyzéseket, értesítéseket, érdemjegyeket a szülőkkel kötelesek aláíratni egy hónapon belül! Ezek ellenőrzését az osztályfőnökök végzik el havonta.
A napközi otthon és a tanulószoba 1140-1610 között a tantárgyfelosztásban és az órarendben meghatározottak szerint működik. A napközis munka, magatartás, szorgalom beszámít a havi magatartás ill. szorgalom osztályzatba.
A napközi működésének idején a napközis nevelő felel tanítványaiért, ezért a napközi területét engedély nélkül tilos elhagyni. Aki beiratkozik, az köteles a napközi otthon házirendje szerint élni. A szülő írásos kérése alapján az iskolavezetés engedélyezheti a kimaradást ill. az időszakos kimaradást.
 
A hiányzás engedélyezése, a késés és mulasztás igazolásának rendje
Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után érkezik a terembe, későnek számít. Egy tanévben az 5. késés után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a késő, majd minden 5. késés után a következő fegyelmezési fokozatban.
A hiányzásokat szülővel vagy orvossal kell igazolni. Szülők összefüggően vagy külön-külön összesen 3 napot igazolhatnak. A szülők előzetes írásbeli kérésére az osztályfőnök 5, a tagintézmény-vezető 10 nap távolmaradást engedélyezhet. Az osztályfőnök és a tagintézmény-vezető az engedélyt indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti.
Orvosi vizsgálatra a tanulót csak a szülő írásbeli kérésére engedjük el.
A szülői vagy orvosi igazolást a hiányzást követő 5. napig kell bemutatni az osztályfőnöknek. Amennyiben a tanuló az igazolás bemutatását elmulasztotta, a mulasztott óra igazolatlannak minősül, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. Ennek következménye a szülők felszólítása vagy feljelentése, hogy biztosítsák gyermekük számára a rendszeres iskolába járás feltételeit.
Ha a tanuló tanulmányi vagy sportversenyen vett részt, azt úgy kell tekinteni, mintha hivatalos ügy miatt maradt volna távol. A megyei vagy magasabb szintű verseny előtti napon a felkészülésre való tekintettel szintén hiányozhat, amit a felkészítő tanára igazolhat.
Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 10 órát, az iskola írásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit, a jegyzőt, amelyben felhívja a figyelmet a mulasztott órák következményeire.
 
A térítési díjak befizetésének, visszafizetésének rendje
Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezető a befizetési napokon (10-15) havonta szedi be. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletbefizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg a szünetelés kezdetét követő egy hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. Ha a lemondás telefonon vagy személyesen előző nap 15 óráig történik meg, a másnapi térítési díjat nem kell megfizetni. Az aznap 8 óráig történő lemondás esetén az ebédet el kell vinni, mivel a térítési díjat felszámolják. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket törvény illetve önkormányzati rendelet állapítja meg.
Ha a szülő a hónap 15. napjáig a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a tanuló az étkezésből kizárható. Fizetési halasztást az önkormányzat szociális bizottsága javaslatára csak a képviselőtestület adhat.
 
Szociális támogatás, tankönyvtámogatás elvei
Szociális ügyekről a tagintézmény-vezető tájékoztatja a község szociális bizottságát, amely dönt ezen ügyekben.
A tankönyvvásárláshoz biztosított állami és önkormányzati támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt a tanulók szociális rászorultságára tekintettel.
 
Az intézmény helyiségeinek használata, területhasználat
Az iskola szorgalmi időben 730-tól 1700 óráig van nyitva. Munkaidőben látogatható a könyvtár, nevelői felügyelettel rendeltetésszerűen és térítésmentesen használhatók az iskola felszerelései, eszközei, sportpályája, információs eszközei. Szorgalmi időn kívül az iskola csak rendkívüli esetekben tart nyitva, a létesítményt használni (a könyvtár kivételével) ekkor csak tagintézmény-vezetői engedéllyel pedagógusi felügyelet mellett lehet.
Óraközi szünetekben a tantermek, napközis szabadidőben a napközis termek használata megengedett. A tanítási időn túl – ha a tanuló nem napközis ill. tanulószobás – csak tanári engedéllyel tartózkodhat az iskola területén.
Az iskola létesítményeinek nem oktatási célú hasznosítását a tagintézmény-vezető az önkormányzat hozzájárulásával engedélyezi oly módon, hogy az az oktató-nevelő munkát nem zavarhatja, a létesítmény állagmegóvását biztosítja, eleget tesz a tűzvédelmi, vagyonvédelmi, baleset-megelőzési előírásoknak. Az esetleges bevételek az önkormányzatot illetik meg.
 
     Értéktárgyak bevitele
Tanuló csak az oktató-nevelő munkával, a tanulással kapcsolatos eszközöket hozhat az iskolába. Mobiltelefont, walkmant, stb. sem. Amennyiben arról az órát tartó tudomást szerez, a szaktanár az órák végéig elveheti, s dönt a fegyelmező intézkedés megtételéről.
A tanulóknak és dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat megérkezés után a kerékpártárolóban kell elhelyezni, s csak távozáskor lehet onnan kivenni. A kerékpárok zárral való biztonságos tárolásáról mindenki maga gondoskodik.
 
Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások
A tanulóknak egészségük megóvása érdekében legyen tisztasági csomagja, amelyet szükség esetén használni tudnak. Testnevelés órákon sportöltözék, technika órán munkához megfelelő ruha kötelező az ott folyó oktató-nevelő munkában való részvételhez. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, óra viselete testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol az balesetet okozhat. Technika órán a tanulók csak a részükre átadott szerszámokat használhatják; a munka végeztével hiánytalanul át kell adni azokat a felelősnek vagy tanárnak. A szerszámokkal nem szabad játszani; a műhely munkarendjét be kell tartani. Az anyaghulladékot a munka végeztével a gyűjtőbe kell tenni.
Használjuk az udvaron, a folyosókon és a tantermekben elhelyezett szeméttárolókat, hogy környezetünket megóvjuk a szeméttől, hulladékoktól.
Olyan eszközt vagy tárgyat, amellyel a tanuló maga vagy mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, tilos az iskolába hozni. Aki ilyet észlel, azonnal jelentse a tanároknak.
Kirándulásokon, közös munkavégzéseken figyelmesen, körültekintően viselkedjen mindenki! Mindenben kövesse nevelői utasításait!
Baleset bekövetkezése esetén pánikkeltés nélkül járjunk el. Segítséget kell kérni a közelben levő nevelőtől, ha szükséges, mielőbb orvost kell hívni.
Tiltjuk a rágógumizást, a napraforgózást, az energiaital, a szeszesital és drog fogyasztását, mindenféle egészségkárosító szenvedélyt, a dohányzást is, kivéve a felnőtt dolgozókat, akik csak dohányzásra kijelölt helyen dohányozhatnak.
Ha a családban fertőző beteg van, a tanuló az iskolát csak orvosi engedéllyel látogathatja.
Testnevelés órákon való részvétel alól felmentés csak orvosi javaslatra vagy a szülő írásbeli kérésére adható. A felszerelés használata ilyen esetekben is kötelező.
 
Egyéb rendelkezések
Iskolai ünnepélyeken (évnyitó, évzáró, ballagás, stb.) kötelező a sötét szoknya vagy nadrág, ill. a fehér ing vagy blúz.
 
Hajdúbagos, 2011.09.01.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.